/ Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

FINNPARK OY:N TEKNISEN PYSÄKÖINTI- JA ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
21.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yrityksen nimi: Finnpark Oy
Yrityksen osoite: PL 15, 33211 TAMPERE
Yrityksen Y-tunnus: 0155063-7
Sähköposti rekisterikyselyille: asiakaspalvelu@finnpark.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Mikko Paavola
Puhelin: +358 3 387 800
Sähköposti: asiakaspalvelu@finnpark.fi

3. REKISTERIN NIMI

Tekninen pysäköinti- ja asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Finnpark Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja ylläpito sekä asiakkaan sopimuksien-, laskutustietojen- ja käyttöoikeuksien hallinta, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset.

Ajoneuvojen rekisteritunnuksia käsitellään myös pysäköinninvalvonnassa pysäköintioikeuden tarkastamiseen sekä pysäköintitapahtuman veloituksen kohdentamiseen asiakkaalle, minkä lisäksi niiden avulla ohjataan kulunvalvontalaitteita ja tehdään asiakkaan sisään- ja ulosajo pysäköintikohteeseen sujuvammaksi. Lisäksi rekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä myös pysäköintipalvelun yhteydessä ilmenneiden väärinkäytöstilanteiden selvittämiseksi.

Reksiterinpitäjän palveluiden käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista. Henkilötietojen käsittely perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja EU:n tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation, GDPR). Henkilötietojen käsittelyperusteina ovat asiakkaan antama suostumus, asiakkaan ja Finnpark Oy:n välinen sopimus sekä asiakkaan asiakassuhteeseen perustuva Finnpark Oy:n oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterinpitäjän liiketoiminnan kannalta ja palveluiden tarjoamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perustuessa asiakkaan suostumukseen, on asiakkaalla koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen peruutusta. Koska rekisteripitäjän palveluiden käyttäminen edellyttää asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, hyväksyy asiakas sen, että henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruuttaminen voi estää asiakasta käyttämästä palvelua.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Finnpark Oy:n asiakkaista, jotka luovuttavat henkilötietojaan käyttäessään Finnpark Oy:n palveluita.

Rekisteriin talletetaan asiakkaan ilmoittaman ajoneuvon rekisteritunnus, joka yhdistetään asiakkaan ilmoittamaan asiakkaan nimeen, osoitteeseen, puhelinnumeroihin, sähköpostiosoitteisiin sekä asiakkaan tilaamiin ja käyttämiin palveluihin ja tuotteisiin sekä tilaus- ja laskutustietoihin. Myös asiakkaan sijaintitietoja voidaan tallentaa ja osa palveluista edellyttää toimiakseen paikkatiedon sallimista. Lisäksi asiakkaan ajokorttiluokka ja teknisiä tietoja ajoneuvosta voidaan tallentaa tarvittaessa. Sähköisistä palveluista talletetaan käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus. Lisäksi yritysasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan yrityksen Y-tunnus ja yhteyshenkilön yhteystiedot.

Palvelun käyttäjiltä voidaan lisäksi kerätä valokuvia pysäköintiin käytettyjen ajoneuvojen rekisteritunnuksista teknisesti kameratekniikalla sekä pysäköintitapahtuman ajaksi että pysäköintitapahtumalokiin tallennettaviksi, mitä tietoja käytetään kulunvalvonnan ohjaamiseksi ja asiakkaan tunnistamiseksi. Lisäksi pysäköintitapahtumasta kerätään tiedot käytetystä pysäköintikohteesta sekä pysäköinnin aloitus- ja lopetusajankohdasta. Rekisteritunnusta käytetään myös kohdentamaan pysäköintitapahtuman veloitus kyseiselle asiakkaalle.

Rekisteri sisältää myös viestinnän ja asiakaspalvelun toteuttamiseen liittyviä tietoja sekä palveluiden käyttöä koskevia tietoja, kuten selailu- ja hakutiedot, nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut ja asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot.

Sopimusasiakkaiden henkilö- ja ajoneuvotiedot kerätään sopimuksen solmimisen yhteydessä asiakkaalta itseltään. Lisäksi asiakastietoja voidaan myös kerätä asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Asiakasta ja asiakkaan käyttämää ajoneuvoa ja asiakkaan ajokorttiluokkaa koskevia tietoja voidaan hakea myös Trafin ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä, väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Asiakkaan pysäköintiin käyttämän ajoneuvon rekisteritunnustietoja voidaan lisäksi pysäköintitapahtuman yhteydessä kerätä teknisesti valokuvina kameratekniikalla.

Asiakastietoja voidaan kerätä myös ohjelmallisten evästeiden tai teknisten laitteiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Lyhytaikaispysäköinnissä väärinkäytösepäilyjen yhteydessä ajoneuvon omistajan ja haltijan yhteystiedot voidaan kerätä Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä.

Asukaspysäköinnin myöntämisen perusteena olevia ajoneuvotietoja ja asiakkaan ajokorttiluokka voidaan kerätä asiakkaalta itseltään tai tiedot voidaan hakea sähköisesti ajoneuvoliikennerekisteristä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja asiakkaista voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jos palvelun toiminta sitä vaatii.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Ajoneuvon rekisteritunnus voidaan luovuttaa pysäköinninvalvontaan ajoneuvon pysäköintioikeuden voimassaolon selvittämiseksi ja ajoneuvon rekisteritunnus voidaan luovuttaa Trafille ajoneuvon tietojen ja omistajan tai haltijan osoitetietojen selvittämiseksi. Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa Trafille myös asiakkaan ajokorttiluokan selvittämiseksi.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaisilla on erityislainsäädännön perusteella tähän oikeus.

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa yksilöllisiä henkilötietoja.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. EVÄSTEET

Evästeiden avulla parannetaan palveluiden asiakaskokemusta sekä kerätään tietoa analyyseihin ja markkinointiin. Eväste tallentuu asiakkaan käyttämään matkapuhelimeen tai tietokoneelle. Evästeen avulla palvelu tunnistaa asiakkaan matkapuhelimen tai tietokoneen. Evästeiden avulla palvelua voidaan muokata vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeita. Asiakas voi estää evästeiden käyttämisen tai poistaa ne käytöstä. Evästeiden käytön kieltäminen voi haitata palveluiden, sovelluksien ja verkkosivuston toimintaa.

10. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjää edellytetä edelleen säilyttämään tietoja tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Finnpark Oy:llä on käytössään tietoturvapolitiikka. Tietoturvapolitiikka määrittää ne periaatteet, joilla tietoja käsitellään ja kuinka tiedot suojataan.

Teknistä pysäköinti- ja asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta ETA-alueella. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

12. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa veloituksetta kerran vuodessa. Tätä useammin tapahtuvasta tarkastusoikeuden käytöstä rekisterinpitäjä saa periä siitä aiheutuvan kohtuullisen ja välittömät kustannukset kattavan korvauksen. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen.

Jos asiakas havaitsee, että rekisteissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakas voi rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan, estämään, rajoittamaan tai poistamaan kyseiset henkilötiedot. Henkilötietojen käsittelyn perustuessa asiakkaan suostumukseen, asiakas voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen. Koska osa palveluista edellyttää toimiakseen asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, hyväksyy asiakas sen, että henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruuttaminen voi estää asiakasta käyttämästä palvelua.

Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on asiakkaalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

13. SUORAMARKKINOINTI

Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaan suostumuksella asiakkaalle tiedotteita muista reksiterinpitäjän tuottamista palveluista ja tuotteista sekä palvelun käyttöä koskevia asiakastiedotteita ja välittää asiakkaan tietoja sellaisille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, joiden toiminta liittyy jollakin tapaa rekisterinpitäjän toimintaan tai tarjontaan, jotta nämä voivat lähettää asiakkaalle omaa toimintaansa koskevia tarjouksia. Asiakas voi perua antamansa suostumuksen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen.

14. MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.